:: ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ::

1.    ความเป็นมาของหน่วยงาน
         ในอดีต  ศาลากลางจังหวัดปัตตานี  เป็นที่ตั้งของ “ ที่ทำการอนามัยจังหวัดปัตตานี   ” ซึ่งได้ตั้งให้เป็นหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดปัตตานี     ต่อจากนั้น เมื่อพศ. 2512    ได้ย้ายที่ทำการอนามัยจังหวัดปัตตานี  มาตั้งอยู่เลขที่  2  ถนนสฤษดิ์  ตำบลสะบารัง  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมด  1  ไร่  3  งาน  362  ตารางวา    และหลังจากนั้นจึงสร้างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขึ้นใหม่เมื่อวันที่  20  มีนาคม  2514 เสร็จแล้ว  และต่อมาเมื่อพศ. 2518 ได้เปลี่ยนชื่อจาก  “ ที่ทำการอนามัยจังหวัดปัตตานี  ” เป็น “สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ” และหลังจากนั้นจึงสร้างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขึ้นใหม่ ปี พศ.2558 ปัจจุบันซึ่งมีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้ ::::


ทิศเหนือ            จด 
ทิศตะวันออก     จด 
ทิศใต้                จด 
ทิศตะวันตก       จด 


ทำเนียบนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี


1.
นายแพทย์เสงี่ยม  สร้อยมณี
พศ.2500 – 2502
2.
นายแพทย์สัญญา  เนตรพุกกณะ พศ.2502  2512
3.
นายแพทย์ประกอบ  บุญมงคล
พศ.2512  2517
4. 
ร้อยตรีนายแพทย์วิจิตร  มุนินทร
พศ.2517  2519
5.    
นายแพทย์สุชาติ  จันทร์บรรจบ
พศ.2519 2522
6.
นายแพทย์จรัล  กาญจนรัตน์   
พศ.2522  2528
7.
นายแพทย์ไตรวิทย์  เตมะหิวงศ์ 
พศ.2528  2532
8.  
พันตรีนายแพทย์ธานี  กลิ่นขจร  
พศ.2532  2541 
9.  นายแพทย์ประศาสตร์  ผิวเรืองนนท์    พศ.2541  2543
10.
นายแพทย์สุเทพ  วัชรปิยานันทน์ 
พศ.2543  2549
11. นายแพทย์ยอร์น  จิระนคร                   พศ.2549  2556
12. นายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ พศ.2556 – 2559
13. นายแพทย์ชัยรัตน์ ลำโป พศ.2559 – ปัจจุบัน

 

Copyright (c) Daveelee 2013. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com