มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

1.คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข+ที่+1541-2561+เรื่อง+มอบหมายให้สำนังงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ+กำกับดูแลให้คำแนะนำในการจ่ายเงินบำรุง++ลว+8+พฤษภาคม+2561

2.คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่+10-2561+เรื่อง+มอบอำนาจการดำเนินการขอรับหน้งสือรับรองการแจ้งหรือขอรับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยเชื้อโรคและพิษจากสัตว์+ลว+4+มกราคม+2561

3.คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่+2999-2559+เรื่องมอบอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินบำรุง

4.หนังสือ+กระทรวงสาธารณสุข+ที่+สธ+0201.042.2-ว845+ลง+27+ตค+2558+เรื่อง+คำสั่งมอบอำนาจในการเปลียนแปลงรายละเอียดของรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน

 

Copyright (c) Daveelee 2013. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com