มาตรา 7 (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ

1.คำสั่ง การมอบอำนาจของนพ.สสจ.

2.คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน

3.คำสั่งกรม-มอบผู้อนุญาตแทน

4.พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน

5.พระราชบัญญัติการวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

6.พระราชบัญญัติประกอบโรคศิลปะ

7.พระราชบัญญัติยา

8.พระราชบัญญัติโรคติดต่อ

9.พระราชบัญญัติสถานบันวิจัยระบบสาธารณสุข

10.พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ

11.พระราชบัญญัตืวิชาชีพเวชกรรม

12.พระราชบัญญัตืสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

13.พระราชบัญัติการสาธารณสุข

14.ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคล

15.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอำนาจ

16.ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ

17.พรบ. สถานพยาบาล ฉบับที่ 4

18.ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดฯ

Copyright (c) Daveelee 2013. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com