มาตรา 32 ให้ถ้อยคำ/ส่งเอกสารหรือพยานหลักฐาน

ให้คณะกรรมการมีอำนาจเรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคำหรือให้ส่งวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาได้

Copyright (c) Daveelee 2013. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com