การร้องเรียน           การอุทธรณ์

 

 


 

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการบริการข้อมูลข่าวสารฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องมีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการภายในหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของรัฐ ภายใต้สิทธิและหน้าที่ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ 2550 เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย การส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา   การบริการข้อมูลข่าวสารทางระบบอินเตอร์เน็ต และการบริการข้อมูลข่าวสาร ณ จุดรับบริการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ต้องการศึกษาหาความรู้ในเรื่องดังกล่าว และพร้อมที่จะรับข้อเสนอแนะเพื่อใช้พัฒนาระบบการบริการข้อมูลข่าวสารต่อไป

 

                                                                                                  ซอรีฮะ ดามิ

                                                                                             เจ้าพนักงานสาธารณสุข

                                                                              งานข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

                                                                              สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

 


 


Copyright (c) Daveelee 2013. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com