พรบ.คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551
พรบ.การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551
พรบ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.๒๕๔๔
พรบ.การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.๒๕๔๒
พรบ.การประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๗ 
พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.๒๕๓๕ 
พรบ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๔๒ 
พรบ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.๒๕๓๕ 
พรบ.เครื่องสำอาง พ.ศ.๒๕๓๕ 
พรบ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ.๒๕๓๑ 
พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
พรบ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.๒๕๒๕ 
พรก.ป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.๒๕๓๓ 
พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมพรก.ป้องกันการใช้สารระเหย  พ.ศ.๒๕๓๓ (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๔๓
พรบ.ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.๒๕๓๔ 
พรบ.ยา พ.ศ.๒๕๑๐
พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 
พรบ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๔๓ 
พรบ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๒๓ 
พรบ.วิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ.๒๕๔๗ 
พรบ.วิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ พ.ศ.๒๕๒๘ 
พรบ.วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.๒๕๓๗ 
พรบ.วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.๒๕๔๗ 
พรบ.วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.๒๕๓๗ 
พรบ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๒๕ 
พรบ.วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.๒๕๑๘ 
พรบ.วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๔๓
พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ 
พรบ.วัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๔ 
พรบ.ว่าด้วยการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปร่วมชันสูตรพลิกศพตามมาตรา 148(3) (4) (5) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.2550
พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 
พรบ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551 
พรบ.สถานพยาบาล พ.ศ.๒๕๔๑ 
พรบ.สถานพยาบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๗ 
พรบ.สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ 
พรบ.องค์การเภสัชกรรม พ.ศ.๒๕๐๙ 
พรบ.อาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ 
Copyright (c) Daveelee 2013. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com