รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราขการ พ.ศ.๒๕๔๐
พรบ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ 
พรบ.จัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๓ 
พรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 
พรบ.ฯ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒
พรบ.ฯว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.๒๕๔๒ 
พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ 
พรบ.ระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ 
พรบ.ระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๔๓
พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ 
พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๔๖ 
พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ 
พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
ระเบียบฯว่าด้วยการช่วยเหลือข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการที่ต้องหาคดีอาญา พ.ศ.๒๕๒๘ 
ระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ 
ระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ 
ระเบียบฯว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.๒๕๔๖ 
ระเบียบฯว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์ พ.ศ.๒๕๓๕ 
ระเบียบฯว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ.๒๕๒๔ 
ระเบียบฯว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๖ 
ระเบียบฯว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ 
ระเบียบฯว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ 

 

Copyright (c) Daveelee 2013. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com